тахта

 • 81баспа-бас — (Түрікм.: Тедж., Мары, Тахта, Көнеүр.) жеке жеке. Былтыр б а с п а б а с осы ағаштарға тақтай қағылған (Түрікм., Көнеүр.). Б а с п а б а с айтып берейін бе? (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 82жылмала — Қ орда., Арал; Түрікм.: Таш., Тахта, Көнеүр.; Өзб., Там.) үй сылайтын темір қалақ. Ж ы л м а л а м е н қақыраны (қ.) сылаймыз Қ орда., Арал). Ж ы л м а л а н ы ң беті тегіс емес екен (Түрікм., Тахта). Қабырғаның жоғарысына ж ы л м а л а жетпей,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 83ізіне қайту — (Түрікм.: Көнеүр., Тахта, Таш., Ашх., Мары) кейін қайту. Ол қорықты да і з і н е қ а й т т ы (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 84қайыш — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта) кеспе жасау үшін туралған қамыр. Қазандағы қ а й ы ш ы ң бірігіп қалмады ма, қараң (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 85қомпақ — (Түрікм.: Красн., Ашх., Таш., Тахта) ерсі. Айтөрештің көп ісі қ о м п а қ келеді (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 86миман — (Түрікм.: Ашх., Таш., Тахта, Тедж.; Жамб., Шу; Қарақ.; Рес., Орын.) қонақ. Бала болса да м и м а н ғ а қой соймалы (Түрікм., Тахта). Асықса м и м а н кете берсін (Қарақ.). Шатыр тігіп үстінен разы қылған м и м а н д ы (Фольк.; Түрікм.). Біздің… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 87нәскүр — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Мары) жарымес, топас. Түктің мәнісін білмейтін н ә с к ү р адамша сөйлейтіні несі (Түрікм., Тахта). [Өзбекше ношукур жақсылықты білмейтін топас адам (Узб. рус. сл., 1959)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 88өкмән — (Түрікм.: Таш., Тахта, Тедж.) міндетті. Мектептер де план бойынша пақта беруге ө к м ә н (Түрікм., Тахта). [Түрікменше хөкман (Рус. туркм. сл., 1956)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 89пәрман — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Байр., Тедж.) бұйрық. Ол п ә р м а н ы ң д ы басқаға айта бер (Түрікм., Тахта). «Қарсыласса атыңдар» – деген Тәңірбергеннен п ә р м а н болған (Ә. Нұрп., Қан мен тер, 247) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 90салуалы — (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта) ақыл иесі, байсалды, үлгілі. Ол с а л у а л ы адам, ондай ақымақшылық істемейді (Түрікм., Тахта) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі